SÁBADO - 08/08/2020
00:00h - 06:00h Musical
06:00h - 09:00h Musical
09:00h - 10:00h KPMG Cult
10:00h - 11:00h KPMG Life
11:00h - 12:00h History
12:00h - 14:00h Samba
14:00h - 15:00h KPMG Cult
15:00h - 17:00h Musical
17:00h - 19:00h Rock
19:00h - 20:00h History
20:00h - 22:00h Flashback
22:00h - 23:00h KPMG Life
23:00h - 00:00h Musical